Składki emerytalne i rentowne do ZUS w przypadku zarobków powyżej 8,4 tys. złotych

W 2011 roku osoby zarabiające miesięcznie ponad 8,4 tys. zł brutto przestaną opłacać składkę emerytalno-rentową do ZUS. Od tego momentu będą otrzymywać wyższą pensję netto.

W 2011 roku tzw. 30-krotność, powyżej której nie opłaca się do ZUS składek na emeryturę i rentę, wyniesie 100 770 zł. To 8397,5 zł miesięcznie. Wszystkie osoby, które przekroczą tę kwotę rocznego przychodu, nie będą odprowadzać do ZUS składek na emeryturę i rentę. Wtedy w otrzymywanym od pracodawcy druku ZUS RMUA w wierszu Podstawa wymiaru składek w kolumnie Emerytalne i rentowe pojawia się 0,00. Tym samym płaca netto otrzymywana przez pracownika jest wyższa. Taki pracownik mniej kosztuje też firmę – jego pracodawca nie musi wpłacać do ZUS połowy jego składki na emeryturę (9,76 proc. pensji brutto) oraz większej części składki na rentę (4,5 proc. pensji).

Pracownik zatrudniony w kilku firmach sam musi pilnować, czy jego łączne wynagrodzenia nie przekroczyły 30-krotności. Gdy tak się stanie, musi zawiadomić o tym wszystkich pracodawców, aby zaprzestali potrącania składek. Leży to w jego interesie, bo dzięki temu będzie miał wypłacaną wyższą pensję netto. Gdy nie zawiadomi firmy, że składki są mu potrącane w kilku zakładach, i powstanie nadpłata, będzie mógł domagać się od ZUS jej zwrotu. Wiąże się to jednak z koniecznością składania wniosków do ZUS oraz oczekiwaniem na zwrot nadpłaty. Lepiej więc na bieżąco pilnować, czy w którymś momencie roku nie przekroczyło się 30-krotności.

Jednak z drugiej strony jeśli pracownik popełni błąd i omyłkowo zawiadomi pracodawcę o tym, aby nie płacić już składek, bo w drugiej firmie zarobił wystarczająco dużo, aby osiągnąć 30-krotność, powstanie wtedy zadłużenie wobec ZUS. Wtedy sam pracownik musi uiścić zaległe składki i to z odsetkami.

Podstawa prawna

Obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2011 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. nr 99, poz. 1173).

Art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585).

źródło : Gazeta Prawna, z dn. 31.12.2010

copyrigth © 2013-2014 FABER