Zerowy PIT dla młodych pracowników do 26 roku życia w 2019 r.

Nowa ulga w PIT dla młodocianych pracowników wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty. Dzięki zerowej stawce podatku PIT, osoby do 26 roku życia zarobią więcej. Zwolnienie będzie dotyczyć dochodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85,5 tys. zł. Ulga będzie odnosić się do przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą.

Zgodnie z ustawą, limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów. Wyjątek będą stanowiły: przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wyżej wymienione przychody nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu limitu.

Nadwyżka wpływów ponad kwotę 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r ponad 35 636 zł) będzie podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

 

Źródło Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER