Wzór oświadczenia – zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia

Ministerstwo Finansów opracowało przykładową treść oświadczenia, które osoby do 26. roku życia mogą złożyć płatnikom (pracodawcom lub zleceniodawcom), aby nie pobierali zaliczek na PIT. Płatnik, który dostanie takie oświadczenie od pracownika lub zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w który otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT)).

Znowelizowane przepisy ustawy o PIT wprowadzające zwolnienie uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. W 2019 r. płatnik nie będzie mieć konieczności obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik dostarczy mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Pracownicy lub zleceniobiorcy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.  Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie konieczności składania takiego oświadczenia, ponieważ ulga będzie uwzględniona już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
Ja, niżej podpisany(a)_____________________________________________________________,
urodzony(a)_____________, zatrudniony(a) w __________________________, po zapoznaniu się
z art. 5 ustawy1) oświadczam, że przychody z pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT2),
uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin),
będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

1) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394); http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1394/1.
2) Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 i 1358), wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia (zwane przychodami z pracy), do wysokości limitu, który w 2019 r. wynosi 35 636,67 zł.

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER