Podatek CIT dla spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych od 2021 r.

Prezydent RP podpisał ustawę, na mocy której objęte podatkiem CIT zostają:

  • spółki komandytowe, posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • spółki jawne, posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz:
    - przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwych urzędów skarbowych nie zostaną złożone informacje o wszystkich podmiotach będących podatnikami podatku dochodowego (CIT lub PIT), posiadających prawa do udziału w zyskach spółki jawnej (termin na złożenie tych informacji dla spółek jawnych, które rozpoczęły działalność do dnia 31 stycznia 2021 r., mija 31 stycznia 2021 r.);
    -
    aktualizacje informacji o powyższych podmiotach nie zostaną złożone do właściwych urzędów skarbowych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników.

 

Jednocześnie dla komandytariuszy powyższych spółek komandytowych ustawodawca przewidział zwolnienie od opodatkowania kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach spółki. Maksymalna wysokość tej kwoty została oznaczona jako 60 tys. zł. – co istotne, jest ona brana pod uwagę odrębnie dla każdej spółki komandytowej, w której dany podmiot jest komandytariuszem. Zwolnienie to nie może zostać zastosowane, jeżeli spółka spełnia kryteria opisane w art. 22 us. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazujące na „optymalizacyjny cel” utworzenia spółki.

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Spółka komandytowa może zdecydować o opóźnieniu ich stosowania na dzień 1 maja 2020 r. – wówczas spółka uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021r. W tym przypadku konieczne będzie zamknięcie ksiąg na dzień 30 kwietnia 2021 r.

 

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER