Ulga na dzieci 2012. Jak z niej skorzystać?

Po raz ostatni można na dotychczasowych zasadach skorzystać z popularnej ulgi prorodzinnej.

Odliczenie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym. Przy jednym dziecku oboje rodzice i opiekunowie mogą zmniejszyć podatek o kwotę wspólnego limitu, czyli 1112,04 złotych. Mogą dowolnie podzielić między siebie to odliczenie, o ile oboje wspólnie sprawują opiekę. Co do zasady, w przypadku gdy jedno z rodziców mieszka osobno, odliczenia powinno dokonać drugie, faktycznie zajmujące się córką czy synem.

W praktyce jednak fiskus stoi na stanowisku, że rodzice dobrowolnie ustalają między sobą proporcje, w jakich podzielą ulgę na dzieci.

Dziecko urodzone w trakcie roku

Gdy dziecko urodzi się w trakcie roku kalendarzowego lub w przypadku rodzin zastępczych i opiekunów prawnych, przyznana zostanie nad nim opieka, obniżka przysługuje proporcjonalnie – 92,67 złotych za każdy miesiąc sprawowania władzy nad małoletnim. Jeśli narodziny nastąpiły w połowie miesiąca, także rozlicza się całą należną za ten miesiąc kwotę.

Do kiedy można skorzystać?

Obniżka podatku należy się za opiekę nad potomkiem – do ukończenia przez niego 18 roku życia, chyba, że wcześniej zawrze małżeństwo – wtedy do dnia ślubu. Z odliczenia skorzystać można też na każde dziecko do 25 roku życia, które uczy się lub studiuje.

Od pewnego czasu już nie są z tego wyłączeni studiujący i uczący się za granicą – przepis mówi o szkołach, do których ma zastosowanie prawo o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie

Jeśli syn lub córka w trakcie roku skończą 18 lub 25 lat, ulgę na dzieci odliczamy proporcjonalnie – za każdy miesiąc w wysokości 92,67 złotych. Miesiąc nauki jest tu określony dość liberalnie – wystarczy, by dziecko uczyło się przynajmniej jeden dzień.

Odliczenia nie zmniejsza przebywanie na urlopie dziekańskim, czy wakacje. Jednak w przypadku utraty statusu studenta, na przykład przed obroną pracy magisterskiej czy licencjackiej, tego czasu oczekiwania nie traktuje się jako nauki.

Kto nie skorzysta?

Prawo do ulgi mają jedynie podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Nie odliczą jej więc przedsiębiorcy, którzy płacą podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub też korzystają z karty podatkowej.

Jakie dokumenty są potrzebne.

Do zeznania PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok, składanego do końca kwietnia 2011 roku, podatnik powinien dołączyć druk PIT-O. Załącznik ten musi zawierać dane dzieci – ich liczbę i numery PESEL. Jeśli dziecko nie ma jeszcze przyznanego numeru, należy podać jego imię, nazwisko i datę urodzenia.

Pozostałe dokumenty, takie jak akt urodzenia, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu o ustaleniu rodziny zastępczej czy dokument potwierdzający, że pełnoletnie dziecko uczy się lub studiuje, pokazujemy tylko na wezwanie urzędu lub podczas kontroli.

źródło: www.money.pl z dnia 04.12.2012 r.

copyrigth © 2013-2014 FABER