Od 1 kwietnia zmiany w rozliczaniu VAT przez podmioty zagraniczne.

Od 1 kwietnia 2013 r. zmieniają się zasady opodatkowania dostaw towarów dokonanych na terytorium Polski przez podatników zagranicznych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Podmioty zagraniczne zarejestrowane dla celów VAT w Polsce, mimo, że nie posiadają tu stałego miejsca prowadzenia działalności, nie będą mogły dokonywać sprzedaży towarów na terytorium Polski bez naliczenia podatku VAT.

Stan prawny do 31 marca 2013 r.
W stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2013 r. podmiot zagraniczny nieposiadający siedziby i stałego miejsca na terytorium Polski, dokonując dostawy towarów na terytorium Polski, zobowiązany jest do zastosowania mechanizmu reverse-charge, tzn. odwrotnego obciążenia. Oznacza to, iż wystawiana przez niego faktura dokumentująca dostawę towarów nie zawiera podatku VAT, lecz jedynie sformułowanie „odwrotne obciążenie” (stosownie do § 5 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 r. poz. 1428).

W praktyce istotne jest przy tym, czy podmiot zagraniczny posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności. Pod pojęciem stałego miejsca prowadzenia działalności należy rozumieć dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika (tj.miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa), które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (definicja zawarta jest w art. 11 Rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., które jest bezpośrednio stosowane w Polsce).

Od faktu posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności przez podmiot zagraniczny na terytorium Polski zależy, czy powinien on dokonać rozliczenia podatku należnego od dokonywanej dostawy towarów na terytorium Polski. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, czy jest on zarejestrowany dla celów VAT na terytorium Polski.

Stan prawny od 1 kwietnia 2013 r.

W stanie prawnym, który będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2013 r., fakt rejestracji dla celów VAT na terytorium Polski będzie miał kluczowe znaczenie do określenia, czy podmiot zagraniczny zobowiązany jest do wykazania na fakturze i odprowadzenia podatku należnego w Polsce. Zgodnie z brzemieniem art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., podatnikami są również podmioty nabywające towary, jeżeli co do zasady dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, i podatnik ten nie jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce a nabywcą jest podatnik VAT, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem VAT, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie dla celów VAT w Polsce.

Przykład:

Podmiot zagraniczny X, zarejestrowany do celów VAT w Polsce, nieposiadający siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, dokonuje dostawy towarów na terytorium Polski. Wydanie towaru dokonywane jest z magazynu położonego w Polsce, a towar nie jest wywożony za granicę w wyniku dokonanej sprzedaży.

Sprzedaż taka dokonywana jest:

28 marca 2013 r.
2 kwietnia 2013 r.

W przypadku sprzedaży dokonywanej 28 marca 2013 r. rozliczenia podatku VAT dokonuje nabywca towaru (art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. ust. 2 i 5 ustawy o VAT w brzemieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r.). Zagraniczny podmiot, pomimo, że jest w Polsce zarejestrowany do VAT, nie ma prawa do wystawiania faktur z VAT z tytułu sprzedaży krajowej i do rozliczania tego podatku w składanej przez siebie deklaracji VAT.

W przypadku sprzedaży dokonywanej 2 kwietnia 2013 r. podmiot X powinien wykazać na fakturze podatek VAT, ponieważ jest on zarejestrowany dla celów VAT w Polsce.

Nowe przepisy mogą być niekorzystne dla nabywców towarów od podmiotów zagranicznych

Nowe przepisy pozwolą podmiotom zagranicznym nieposiadającym w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności na rozliczanie VAT od krajowych dostaw towarów, jeśli nierezydent zarejestruje się na potrzeby polskiego VAT. Jeśli zatem zagraniczna firma dokona rejestracji dla celów VAT, to na niej, a nie na nabywcy towaru, będzie spoczywał obowiązek rozliczenia podatku. Z obowiązkiem tym wiąże się także prawo do odliczania lub zwrotu VAT naliczonego z faktur otrzymanych przez zarejestrowanego podatnika zagranicznego na zasadach ogólnych, tzn. w deklaracjach VAT. Prawo do odliczenia na zasadach ogólnych przysługuje podmiotom zagranicznym zarejestrowanym do celów VAT w Polsce również w obecnym stanie prawnym. Podmioty dokonujące zakupów towarów i usług obciążonych polskim podatkiem VAT i niewykazujące na wystawianych fakturach sprzedaży podatku VAT muszą ubiegać się obecnie o zwrot podatku w urzędzie skarbowym (zasadniczo w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji). W stanie prawnym, który obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r. tacy przedsiębiorcy będą mogli pomniejszać podatek należny wynikający z dokonywanej sprzedaży towarów o podatek VAT wynikający z dokonanych zakupów. Dopiero różnica pomiędzy kwotami podatku należnego i naliczonego będzie podlegała wpłacie lub zwrotowi do/z urzędu skarbowego. Opisywana zmiana przepisów jest zatem – co do zasady – korzystna dla podmiotów zagranicznych. Dla nabywców towarów od podmiotów zagranicznych na terytorium Polski zmiana może wpłynąć negatywnie na płynność finansową w związku z koniecznością okresowego finansowania podatku VAT wykazanego na fakturze przez podmiot zagraniczny.

Dodatkowo istotne jest, iż co do zasady nie ulegają zmianie reguły opodatkowania usług świadczonych przez podmioty zagraniczne nieposiadające siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Jeżeli nabywcą takich usług będzie podatnik VAT, to obowiązek rozliczenia podatku należnego w Polsce będzie spoczywał na nabywcy, niezależnie od faktu rejestracji podmiotu zagranicznego dla celów VAT w Polsce (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług). Wyjątek stanowi świadczenie tzw. usług związanych z nieruchomościami. Jeżeli są one świadczone przez podmiot zagraniczny zarejestrowany dla celów VAT w Polsce, to podmiot ten jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tego tytułu.

źródło: www.vat.pl z dnia 29.03.2013 r.

copyrigth © 2013-2014 FABER