Aneks do Umowy o usługi z zakresu rachunkowości:
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

W Krakowie 23.05.2018 roku
pomiędzy
firmą Faber Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000144853
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy,
z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN, (opłacony w całości)
z zarządem w składzie: Monika Kuśmider, Piotr Koźmiński, Paweł K. Koźmiński – prezes
prowadzącą Kancelarię Rachunkową
z siedzibą w Krakowie, ul. Mysłakowskiego 9; tel. 12 422 75 20
reprezentowaną przez Pawła K. Koźmińskiego
zwanymi dalej Kancelarią lub Przetwarzającym
oraz
z siedzibą w
NIP
reprezentowane przez
Prezesa

zwanym dalej Klientem lub Administratorem

Mając na uwadze uprzednio zwartą umowę (zwana dalej umową główną) pomiędzy Kancelarią a Klientem z zakresu rachunkowości w ramach której Kancelaria posiada dostęp do danych osobowych gromadzonych w przedsiębiorstwie Klienta, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). (zwanego dalej: RODO) mając również na uwadze prawodawstwo krajowe, strony zawierają dodatkową umowę której celem jest ustalenie warunków, na jakich Kancelaria wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Klienta.

I. Przedmiot umowy i oświadczenia Stron:

 1. 1.Umowa określa zasady oraz podstawy powierzenia Kancelarii przetwarzania Danych Osobowych w związku z Umową Główną, w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej.
 2. 2.Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Główną Klient powierza Kancelarii przetwarzanie Danych Osobowych w imieniu Klienta; a Kancelaria się do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych zgodnego z prawem i postanowieniami Umowy.
 3. 3.Klient oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych powierzanych Kancelarii na podstawie Umowy, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 4. 4.Kancelaria oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą oraz wykwalifikowanym personelem, który umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszych postanowień dotyczących powierzenia, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi RODO.
 5. 5.Kancelaria oświadcza, że jest podmiotem Przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO w ramach Umowy Głównej, co oznacza że Kancelaria przetwarza Dane Osobowe w imieniu Klienta oraz wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta, chyba że obowiązek taki nakłada na Przetwarzającego prawo Unii lub prawo krajowe, któremu podlega Kancelaria.
 1. II. Słownik pojęć:
  1. 1.Ilekroć zostaną użyte następujące definicje i zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:
   1. 1.RODO – oznacza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
   2. 2.Klient – Administrator.
   3. 3.Personel Klienta – pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną, oraz członkowie ich rodzin których dane zostaną dobrowolnie przekazane w celu przetwarzania.
   4. 4.Kancelaria – Przetwarzający (procesor).
   5. 5.Umowa Główna – oznacza Umowę o usługi z zakresu rachunkowości zawartą pomiędzy Klientem, a Kancelarią;
   6. 6.Strony – oznaczają łącznie Administratora i Przetwarzającego. Strona w liczbie pojedynczej oznacza którąkolwiek ze Stron;
   7. 7.Umowa – oznacza niniejszą Umowę Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych ze wszystkimi załącznikami;
   8. 8.Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO; (oznaczane dalej w tekście jako DO)
   9. 9.Przetwarzanie – oznacza przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO;
   10. 10.Dane Zwykłe – oznaczają Dane Osobowe inne niż Dane Wrażliwe;
   11. 11.Dane Wrażliwe – oznaczają Dane Osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
   12. 12.Podprzetwarzający lub podwykonawca – oznacza podwykonawcę lub kontrahenta Kancelarii, któremu Kancelaria podpowierza Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta objętych Umową.
   13. 13.SWI – System Wymiany Informacji – pomiędzy Klientami a Kancelarią  zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym Regulamin korzystania z SWI do Umowy Głównej.

III. Przetwarzanie danych osobowych:

  1. 1.Kancelaria może przetwarzać DO wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w pkt. 1 Umowy, oraz zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Klienta.
  2. 2.Przetwarzanie DO będzie wykonywane wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy Głównej z zastrzeżeniem pkt. poniższego.
  3. 3.Kancelaria pozostaje uprawniona do Przetwarzania DO również po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Głównej, wyłącznie w zakresie, w którym Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji interesów prawnych Stron, jak również w sytuacjach niezbędnych dla wywiązania się przez Klienta lub Podmiot przetwarzający z obowiązków nałożonych na mocy prawa w stosunku do Klienta lub Personelu Klienta.
  4. 4.Kancelaria zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały, odpowiadający roli Przetwarzającego jako podmiotu świadczącego usługi z zakresu rachunkowości Klienta oraz obsługę kadrowo-płacową Personelu Klienta. Kancelaria zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie, do wykonywania operacji w zakresie Przetwarzania DO:
    1. 1.zbierania; utrwalania; adaptowania; porządkowania; przechowywania; wykorzystywanie do celów wynikających z Umowy Głównej; ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy Głównej lub na polecenie Administratora; niszczenia; usuwania.
  5. 5.DO będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych Kancelarii oraz niektóre w formie papierowej.
  6. 6.Celem przetwarzania DO jest umożliwienie Klientowi wywiązywania się z prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem rachunkowości oraz obsługą kadrowo-płacową Personelu Klienta.
  7. 7.Kancelaria pozostaje uprawniona do przetwarzania zarówno Danych Zwykłych, jak i Danych Wrażliwych. Przetwarzanie będzie obejmowało rodzaje DO:
   1. 1.w odniesieniu do Danych Zwykłych:
    1. 1.imię i nazwisko; numer ewidencyjny PESEL; adres zamieszkania; adres e-mail; numery telefonów; data urodzenia; NIP; REGON; numer wpisu do KRS; seria i numer dokumentu tożsamości; imiona rodziców; numer rachunku bankowego; inne powierzone przez Personel Klienta
   2. 2.w odniesieniu do Danych Wrażliwych:
    1. 1.dokumentacja medyczna; informacje dotyczące przynależności do związków lub organizacji zawodowych;
   3. 3.w odniesieniu do Danych Osobowych niestrukturyzowanych:
    1. 1.kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe oraz elektroniczne, obrazy, nagrania, filmy).
  8. 8.Klient powierzy Kancelarii przetwarzanie DO kategorii osób:
   1. 1.Przedstawiciele i reprezentanci Administratora;
   2. 2.Personel Klienta i podmiotów stowarzyszonych z Klientem a w szczególności, ale nie wyłącznie: pracownicy zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła i ich rodziny;
   3. 3.klienci oraz kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) Klienta;
   4. 4.osoby, z którymi klienci Administratora wchodzą w interakcje społeczne;
   5. 5.odbiorcy korespondencji elektronicznej klientów Administratora.
  9. 9.Odbiorcami powierzonych Kancelarii DO będą:
   1. 1.Przedstawiciele i reprezentanci Kancelarii;
   2. 2.Personel Kancelarii i podmiotów stowarzyszonych Kancelarii a w szczególności, ale nie wyłącznie: pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła;
   3. 3.Podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej dla Kancelarii;
   4. 4.Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej dla Kancelarii;
   5. 5.Podmioty świadczące usługi hostingowe (w tym w zakresie poczty elektronicznej oraz utrzymania domeny internetowej) na rzecz Kancelarii;
   6. 6.Organy i instytucje państwowe i samorządowe, w tym: Sądy, którym DO ujawniane są w związku z wykonaniem przez Kancelarię Umowy Głównej;
   7. 7.Osoby reprezentujące podmioty wskazane w tym paragrafie z którymi przedstawiciele i reprezentanci lub personel Kancelarii wchodzą w interakcje społeczne.

IV. Zasady powierzenia przetwarzania:

  1. 1.Kancelaria zobowiązuje się do podjęcia środków, w tym technicznych i elektronicznych, zabezpieczających DO zgodnie z wymogami art. 32 RODO a w szczególności, ale nie wyłącznie:
   1. 1.uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Kancelaria obowiązana jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
    Kancelaria posiada odpowiednio udokumentowane zastosowanie tych środków w Polityce Ochrony DO oraz w ISO.
   2. 2.Kancelaria zobowiązana jest współpracować z Klientem przy wykonywaniu przez Klienta obowiązków z obszaru ochrony DO, o których mowa w art. 32−36 RODO.
   3. 3.Kancelaria zobowiązuje się umożliwiać Klientowi, zapoznania się z zastosowanymi środkami technicznymi, organizacyjnymi oraz  dokumentacją dotyczącą tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z obowiązującym w tej materii prawem.
   4. 4.Zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Kancelarii, która ma dostęp do DO, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Klienta w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Głównej oraz niniejszej Umowie.
  2. 2.Niezależnie od postanowień ustępu powyżej Kancelaria zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby posiadające dostęp do Przetwarzania DO posiadały stosowne pełnomocnictwo Zarządu Kancelarii do przetwarzania DO i zachowały owe DO oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy Głównej, jak i po jej rozwiązaniu.
   Na tej samej podstawie Kancelaria zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby posiadające dostęp do Przetwarzania DO zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy również po ustaniu zatrudnienia w Kancelarii. W tym celu Kancelaria dopuści do przetwarzania DO tylko te osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy DO oraz sposobów ich zabezpieczenia. Osoby upoważnione są zobowiązane także do zachowania tajemnicy w zakresie, w jakim powierzone DO są chronione tajemnicą służbową.
  3. 3.Kancelaria zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych Osobowych jest potrzebny dla realizacji Umowy.
  4. 4.Kancelaria zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o wszelkich wątpliwościach co do zgodności z prawem wydanych przez Klienta poleceń lub instrukcji, w szczególności jeśli w ocenie Przetwarzającego wydane przez Klienta polecenie lub instrukcja stanowią naruszenie postanowień RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  5. 5.Klient zobowiązany jest współdziałać z Kancelarią w wykonaniu Umowy, udzielać Kancelarii wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Klienta, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

V. Inne obowiązki Kancelarii:

  1. 1.Kancelaria zobowiązuje się pomagać Klientowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. Kancelaria zobowiązuje się również do:
   1. 1.Przekazania Klientowi informacji dotyczących naruszenia ochrony DO w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych;
    1. 1.Przygotowania w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony DO informacji wymaganych w zgłoszeniu naruszenia DO do organu nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 2 RODO;
    2. 2.Prowadzenia rejestru naruszeń ochrony DO.
  2. 2.Kancelaria zobowiązuje się nadto pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w Rozdziale III RODO. W szczególności, ale nie wyłącznie Kancelaria zobowiązuje się:
   1. 1.w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą żądania prawa dostępu, o którym mowa w art. 15 RODO – do przygotowania dla Klienta raportu umożliwiającego przedstawienia osobie, której dane dotyczą przez Klienta informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO;
   2. 2.w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 RODO – do odnotowania żądania osoby, której dane dotyczą poprzez aktualizację danych,
   3. 3.w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do bycia zapomnianym, o którym mowa w art. 17 RODO – do przekazania tego żądania Klientowi,
   4. 4.w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – do przekazania tego żądania Klientowi,
   5. 5.w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO – do przekazania informacji Klientowi.
  3. 3.Klient zobowiązuje się do przekazania osobom, wymienionym w §. III ustęp 8 Umowy w imieniu Kancelarii informacji o przetwarzaniu przez Kancelarię DO zgodnie z wymogami art. 14 RODO według dostarczonego przez Kancelarie wzoru.
   Klient zobowiązuje się odebrać od osób, o których mowa w powyżej potwierdzenia zapoznania się ww informacją, oraz przechowywać i udostępniać je na każde żądanie Kancelarii w oryginale, a przekazać kopię elektroniczną tejże za pomocą SWI przed terminem wynikającym z §. III ustęp 4 Umowy Głównej tj. przed przekazaniem danych dotyczące podkładek pod listy płac.
  4. 4.Kancelaria zobowiązuje się do współpracy z organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez niego zadań. Kancelaria zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną DO, dotyczących przetwarzania DO, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
  5. 5.Kancelaria zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
  6. 6.Kancelaria nie jest uprawniony do przekazania DO do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują DO poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI. Podpowierzenie danych:

  1. 1.Klient dopuszcza możliwość podpowierzenia danych przez Kancelarię na rzecz podwykonawców Kancelarii. Kancelaria pozostaje uprawniona do podpowierzenia DO na podstawie pisemnej umowy podpowierzenia, pod warunkiem:
   1. 1.uzyskania uprzedniej zgody Klienta; lub
   2. 2.braku sprzeciwu Klienta, w sytuacji, o której mowa w ustępie 3 poniżej.
  2. 2.Niezależnie od postanowień ustępu 1 powyżej, Klient wyraża zgodę na podpowierzenie przez Kancelarię DO na rzecz podmiotów wskazanych   według uznania  Kancelarii.
  3. 3.Kancelaria zobowiązana jest poinformować Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących podpowierzenia DO na rzecz podmiotów innych niż wskazani w §. III ustęp 9 niniejszej Umowy, jak również dotyczących zastąpienia dotychczasowych podmiotów innym podmiotem – w celu umożliwienia Klientowi wyrażenia sprzeciwu.
   Klient może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia DO konkretnemu Podwykonawcy Kancelarii w terminie trzech (3) dni od dnia otrzymania informacji. W razie zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta Kancelaria nie  może powierzyć DO Podwykonawcy objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu podwykonawcy. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Kancelaria zgłosi Klientowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości Przetwarzania. W przypadku niewyrażenia sprzeciwu przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym domniemywa się, że Klient wyraził zgodę na podpowierzenie DO wskazanemu Podprzetwarzającemu.
  4. 4.Dokonując podpowierzenia Kancelaria ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego w najszerszym możliwym zakresie – uwzględniając uwarunkowania prawne oraz charakter, zakres i naturę podpowierzenia – do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z Umowy. W szczególności, ale nie wyłącznie, Kancelaria zobowiązuje się zapewnić, aby Podwykonawcy stosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony DO objętych Umową co Kancelaria.
  5. 5.W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia Kancelaria zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Klienta w terminie siedmiu (7) dni od dnia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia,

VII. Kontrola przetwarzania. Audyt:

  1. 1.Z uwzględnieniem §. V. ustęp 5 Umowy, Klient uprawniony weryfikacji sposobu przetwarzania powierzonych DO przez Kancelarię.
  2. 2.Klient zobowiązuje się poinformować Kancelarię od planowanym audycie co najmniej na czternaście (14) dni przed rozpoczęciem audytu.
  3. 3.Audyt przeprowadzany jest przez upoważnionego pracownika Klienta lub audytora upoważnionego przez Klienta. Z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej Upoważniony pracownik Klienta lub audytor ma prawo do:
   1. 1.wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z Powierzeniem Przetwarzania DO objętych Umową,
   2. 2.uzyskania pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
  4. 4.Realizacja przez Klienta uprawnień w zakresie audytu nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy zawodowej Kancelarii i obejmuje wyłącznie dane pojedynczego Klienta bez prawa wglądu w inne zasoby Kancelarii w których przechowywane są DO innych Klientów.
  5. 5.Po zakończeniu audytu pracownik upoważniony do audytu przez Klienta lub upoważniony audytor przedstawia Kancelarii wyniki audytu. Kancelaria pozostaje uprawniona do zgłoszenia Klientowi zastrzeżeń do wyników audytu w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania wyników audytu.
  6. 6.W przypadku negatywnych wyników audytu, Klient i Kancelaria zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań w dobrej wierze celem usunięcia nieprawidłowości i zapewnienia prawidłowości dalszego Przetwarzania DO przez Przetwarzającego.

VIII. Odpowiedzialność

  1. 1.Kancelaria odpowiada względem Klienta za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta lub wbrew tym instrukcjom. Kancelaria odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
  2. 2.Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony DO, odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Kancelarii.

IX. Okres obowiązywania Umowy. Zakończenie przetwarzania.

  1. 1.Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.
  2. 2.W przypadku wypowiedzenia Umowy Głównej przez Stronę, Umowę również uznaje się za wypowiedzianą.
  3. 3.Strony zgodnie uznają i akceptują, że powierzenie Kancelarii Przetwarzania DO objętych Umową jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Przetwarzającego Umowy Głównej. W okresie obowiązywania Umowy Głównej Strony zgodnie wyłączają możliwość wypowiedzenia Umowy bez jednoczesnego wypowiedzenia Umowy Głównej.
  4. 4.Kancelaria zobowiązuje się po zakończeniu świadczenia usług związanych z Umową Główną, zależnie od decyzji Klienta do usunięcia lub zwrócenia Klientowi wszelkich DO oraz do usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych lub do wypełnienia obowiązków, o których w ust. 3 Umowy. Z chwilą rozwiązania Umowy Kancelaria nie ma prawa do dalszego Przetwarzania powierzonych DO i jest zobowiązana do:
   1. 1.usunięcia Danych;
   2. 2.usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Klient postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.
  5. 5.Z zastrzeżeniem ust. 3 Umowy, Kancelaria dokona usunięcia Danych Osobowych oraz ich kopii nie później niż w terminie stu osiemdziesięciu (180) dni od rozwiązania Umowy.

X. Klauzula salwatoryjna

  1. 1.Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ustępu 2 poniżej.
  2. 2.W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

XI. Postanowienia końcowe

  1. 1.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również zmiany niniejszego postanowienia.
  2. 2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia RODO oraz powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  3. 3.W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz Umowy Głównej, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia Umowy.
  4. 4.Wszelkie kwestie dotyczące Przetwarzania DO pomiędzy Klientem, a Kancelarią powinny być dokonywany w drodze zmiany lub uzupełnienia Umowy, jak również w wykonaniu postanowień Umowy.
  5. 5.Umowa została sporządzona w dwu (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
  6. 6.Załącznik do umowy stanowi „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w stosunku pracy”, którą klient przedstawia każdej osobie wymienionej w §. III ustęp 8 pkt. 1 i 2. a następnie przekaże Kancelarii zgodnie z  §. V ustęp 5.
  7. 7.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Niniejsza umowa zostanie zawarta w sposób elektroniczny w momencie pierwszego po wejściu w życie RODO zalogowaniu się Klienta do zasobów SWI Kancelarii zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym Regulamin korzystania z SWI do Umowy Głównej, po jej przeczytaniu i zaznaczeniu „pola zaznaczenia”.

Klient ma prawo i obowiązek pobrania niniejszej umowy w formie PDF (następnie wg. woli Klienta wydrukowania w wersji papierowej) po zaakceptowaniu tejże na stronie Klienta w SWI.

Umowa zostanie podpisana za pomocą używanego przez Kancelarię komercyjnego certyfikatu strony https://swi.faber-kancelaria.pl uznawanego przez Strony za potwierdzający poufność i tożsamość.

Termin zawarcia będzie rejestrowany przez Kancelarię i odnotowywany na wydruku PDF

Pliki do pobrania:

Regulamin świadczenia usług
Regulamin Płatności elektronicznych

Definicje:

Klient – osoba lub podmiot, która zalogowała się na koncie Klienta w celu korzystania z sług Kancelarii. Klient jest związany umową o świadczenie usług z Kancelarią, a w celu realizacji regulaminu posługuje się adresem e-mail podanym uprzednio Kancelarii.

Kancelaria – Faber Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwinowska 7 i Centralą w Krakowie ul. Mysłakowskiego 9, nr, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, nr KRS 0000144853, NIP: 6761027406, e- mail: p_kozminski@faber-kancelaria.pl

 1. Faber Sp. z o.o. udostępnia odpłatnie serwis internetowy na stronie https://faber-kancelaria.pl/.
 2. Klient może w serwisie odczytać przygotowane indywidualnie dla niego przez pracownika Kancelarii dane dotyczące wysokości zaliczek na podatki dochodowe oraz kwoty naliczonych podatków takich jak podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, informacje o wysokości dochodu uzyskiwanego przez osoby fizyczne nie mające w Polsce miejsca zamieszkania oraz inne w zależności od zakresu usług określonego w odrębnej umowie o świadczenie usług łączącej Kancelarię i Klienta. Przedmiotowe dane są w całości autoryzowane przez Kancelarię. Klient może także używać serwisu do wymiany szyfrowanej korespondencji z Kancelarią. Wszelka szyfrowana korespondencja pomiędzy Klientem a Kancelarią dokonywana za pośrednictwem serwisu określa osobę wysyłającego i jest zabezpieczona przed nieuprawnionym korzystaniem z niej przez osoby trzecie z zastrzeżeniem punktu 5 Regulaminu.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do danych, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu jest zaakceptowanie niniejszych zasad, jednorazowe zalogowanie się na koncie Klienta oraz terminowe uiszczanie należności za świadczone usługi.
 4. Login i hasło niezbędne do zalogowania się Klient otrzymuje od Kancelarii po uzyskaniu zgody Klienta na wskazany w Regulaminie sposób dostarczania danych, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu. Zalogowanie się w serwisie jest niezbędne do rozpoczęcia świadczenia usługi przez Kancelarię we wskazany w Regulaminie sposób.
 5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta, wynikłą z utraty przez Klienta hasła i loginu bądź udostępnienia go osobom trzecim przez Klienta. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia przez Klienta danych, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu, osobom trzecim, jak też w przypadku utraty tych danych w wyniku działania szkodliwego oprogramowania po stronie Klienta.
 6. Świadczenie usługi, polegającej na przygotowywaniu i udostępnianiu Klientowi danych, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu, przebiega w następujący sposób:
  1. Po umieszczeniu przez Kancelarię w serwisie danych podatkowych, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu do Klienta zostaje wygenerowana automatycznie i wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany umowie o świadczenie usług, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu, wiadomość do Klienta z aktywnym linkiem, którego uruchomienie pozwala na zalogowanie się i odczytanie danych przez Klienta.Logowanie jest możliwe również zawsze poprzez zakładkę Strefa klienta bezpośrednio na stronie http://faber-kancelaria.pl/
  2. Klient loguje się, wykorzystując otrzymany od Kancelarii login i hasło.
  3. Po uruchomieniu linku, dołączonego do wiadomości z aktywnym linkiem, o której mowa w pkt. 6 ust. 1 Regulaminu, zalogowaniu się Klienta i otworzeniu przez niego znajdującej się na stronie internetowej serwisu wiadomości, zawierającej dane podatkowe, na adres poczty elektronicznej Kancelarii zostaje automatycznie wygenerowana i wysłana wiadomość, która w stosunkach pomiędzy Klientem a Kancelarią jest traktowana jako dowód wykonania świadczenia przez Kancelarię, polegającego na przekazaniu Klientowi danych podatkowych, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu.
  4. Świadczenie uważa się za spełnione przez Kancelarię także w przypadku, gdy po uruchomieniu przez Klienta linku i zalogowaniu się na serwerze Klient nie ma dostępu do danych lub nie może ich odczytać z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta. Jeżeli Klient z przyczyn technicznych nie może otworzyć lub odczytać znajdującej się na stronie internetowej serwisu wiadomości z danymi podatkowymi, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni powiadomić Kancelarią o niemożności odczytania przygotowanej dla niego wiadomości. Niezależnie od powyższego w przypadku braku otwarcia przez Klienta znajdującej się na stronie internetowej serwisu wiadomości z danymi podatkowymi z przyczyn leżących po jego stronie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości z aktywnym linkiem w skrzynce poczty elektronicznej, świadczenie uważa się za spełnione w chwili pojawienia się wiadomości z aktywnym linkiem w skrzynce poczty elektronicznej Klienta.
 7. Dane podatkowe, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu są przechowywane w serwisie i dostępne dla Użytkownika przez okres 5 (pięć) lat z zastrzeżeniem punktu 16 Regulaminu.
 8. Do wglądu i odbioru danych podatkowych, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika oprogramowania umożliwiającego przeglądanie szyfrowanych stron www (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer itp). Kancelaria udostępnia równocześnie wymianę plików z szyfrowanego serwera FTP za pomocą tego samego loginu i hasła. Oprogramowanie umożliwiające korzystanie z przedmiotowego serwera FTP należy pobrać ze strony http://winscp.net/eng/docs/lang:pl Posiadanie urządzeń niezbędnych do wglądu i odbioru powyższych danych ciąży na Kliencie. Instrukcje techniczne związane z dostępem do serwera zostaną przekazane nieodpłatnie po podpisaniu regulaminu.
 9. Klient wyraża zgodę na wskazany w pkt. 6 sposób świadczenia usługi i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 10. Przesyłanie i odbiór danych w sposób wskazany w Regulaminie nie są związane z dodatkowymi kosztami poza wynikającymi z umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Klientem a Kancelarią, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu.
 11. Kancelaria zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu, związanych z wprowadzaniem danych oraz innymi pracami technicznymi. Jednorazowo przerwa techniczna nie może trwać dłużej niż dwie godziny. W ciągu doby nie mogą być więcej niż dwie przerwy techniczne.
 12. W przypadku braku dostępu Klienta do danych z przyczyn leżących po stronie Kancelarii Klient może w terminie 2 dni od wystąpienia usterki złożyć reklamację na piśmie na adres Kancelarii (określony w umowie o świadczenie usług) bądź na adres mailowy: reklamacje@faber-kancelaria.pl. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 2 dni od daty jej otrzymania i udziela Klientowi odpowiedzi na adres mailowy. Za datę złożenia reklamacji oraz datę udzielenia odpowiedzi uznaje się datę nadania przesyłki poleconej albo datę pojawienia się wiadomości mailowej w skrzynce odbiorczej adresata.
 13. Kancelaria zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu Klienta do danych, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu w przypadku:
  • opóźnienia Klienta z zapłatą należności za usługi wynikające z umowy o świadczenie usług, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu,
  • przesyłania przez Klienta do Kancelarii treści o charakterze bezprawnym,
  • uzasadnionego podejrzenia używania przez Klienta narzędzi, które mogą spowodować zmiany w systemie Kancelarii, utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z oprogramowania lub powodujące inne negatywne dla Kancelarii konsekwencje.
 14. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w drodze jednostronnej czynności Kancelarii. O każdej zmianie Klient zostanie powiadomiony z 14 – dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta zmian w Regulaminie, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu w terminie i na warunkach określonych w umowie. Ustanie stosunku prawnego pomiędzy stronami jest równoznaczne z zakończeniem prawa Klienta do korzystania z serwisu.

Wyrażam zgodę na umieszczenie przez Faber Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych oraz innych niezbędnych do wykonania usługi w profilu Klienta na serwerze http://faber-kancelaria.pl/ oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy o świadczenie usług, o której mowa w pkt. 2 Regulaminu i czynności z tym związanych.